Görevlerimiz

Defterdarlığımız 29 Mayıs 1936 tarih ve 2996 sayılı Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile Vilayetler Teşkilatı Hükümleri ile kurulmuş 178,207, ve 543 sayılı K.H.K. ile görevleri belirlenen Maliye Bakanlığının Taşra teşkilatındaki görevlerini yerine getirmekle yükümlü olup, Zonguldak Valiliğine bağlı olarak çalışmaktadır.

 GÖREVLERİMİZ:

Defterdarlığımızın başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Hükümetlerce hazırlanan Maliye Politikasını Maliye Bakanlığı adına İlde uygulanmasını sağlamak.
  • İlde Devletin muhakemat hizmetini yürütmek.
  • Hazırlanan Devlet Bütçesine göre uygulanmasının takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetlerini yürütmek.
  • İlde Saymanlık görevlerini yürütmek
  • İlde Devlete ait taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili işlemleri yürütmek, taşınmaz malları ihtiyaç duyulan birimlere tahsis etmek, kiraya vermek, korumak ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yürütmek.
  • Kadroları Maliye Bakanlığına ait Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük, emeklilik ve sicil işlemlerini yapmak.
  • Bakanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.